AFM banner
Menu
Menu
Menu
Home
Disclaimer

Privacyverklaring

Toegang tot deze website www.marktlinkcapital.com (de “Website”) wordt verleend onder de voorwaarde dat de volgende regels door u als bezoeker van deze Website worden aanvaard.

Marktlink Investment Partners Management B.V. (de “Beheerder”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80340180 met BTW nummer 861637252B01.

De Beheerder is de beheerder van de volgende fondsen:

  1. Marktlnk Investment Partners Funds I Coöperatief U.A. (het “Fonds”), een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid en is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80344097.
  2. Marktlink Investment Partners Funds II Coöperatief U.A., een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83002197;
  3. Marktlink Investment Partners Funds III Coöperatief U.A, een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer;
  4. MIP Direct Hg SIII C.V., een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84845554;
  5. MIP DIRECT SUMMA III C.V., een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85071641; en
  6. MIP:DIRECT NC XI C.V., een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86280406,
  7. MIP:Direct HG GX C.V., een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 864058214, 
  8. MIP:Direct Parcom FVII Coöperatief U.A., een commanditaire vennootschap naar Nederlands recht, kantoor houdende te Wismarstraat 1, 7418 BN Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86097903, 

          (hierna tezamen: de ‘Fondsen’).
   

De Beheerder is vrijgesteld van het verkrijgen van een vergunning en is geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) onder het zogeheten de minimis regime. De Beheerder staat daarom niet onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank en heeft geen verplichting om een prospectus te verstrekken.

De informatie op deze Website is uitdrukkelijk geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het verkrijgen van een recht van deelneming in het Fonds in de zin van artikel 2:66a lid 1 sub b onder 1 van de Wet op het Financieel Toezicht (“Wft”) of enige andere bepaling van de Wft. De informatie op de Website vormt geen prospectus. De informatie op de Website is ook niet een aanbod tot het verkrijgen van een recht van deelneming, enige vorm van marketing van het Fonds of enige vorm van reclame in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod, vorm van marketing of vorm van reclame in strijd is met lokale wet -of regelgeving.

Maakt u gebruik van deze Website dan wordt u geacht, en gaat de Beheerder ervan uit, dat u deze disclaimer aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze regels in zijn geheel begrijpt en aanvaardt. Indien u de regels die zijn opgenomen in deze disclaimer niet aanvaardt, gaat de Beheerder ervan uit dat u zich geen toegang verschaft tot of gebruik maakt van deze Website.

De informatie op deze Website is met zorg samengesteld. De Beheerder en het Fonds hebben de op deze Website vermelde informatie gebaseerd op bronnen die zij betrouwbaar en accuraat achten. Toch is het mogelijk dat de informatie op enig moment verouderd, niet juist of niet compleet is. De Beheerder en het Fonds, inclusief hun bestuurders en medewerkers, aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken, van welke aard dan ook, die in de verstrekte informatie op deze Website voor mogen komen. Het gebruik van deze Website is daarom voor uw eigen rekening en risico.

De informatie die op of via deze Website aan u ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag niet worden gezien of gebruikt als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. De informatie opgenomen op deze Website mag niet worden gezien of gebruikt als vervanging van specifiek, professioneel advies.

Het Internet is helaas geen foutloze en volkomen betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. De Beheerder en het Fonds garanderen daarom niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Beheerder en het Fonds aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als de Website, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is.
De Beheerder geeft geen garantie dat de naar de Beheerder verzonden e-mails of andere elektronische communicatie-uitingen foutloos en tijdig zullen worden ontvangen of verwerkt. Ook garandeert de Beheerder niet dat elektronische communicatie-uitingen die door de Beheerder worden verzonden foutloos zijn of tijdig door u zullen worden ontvangen of vrij zullen zijn van alle risico’s die elektronische communicatie nu eenmaal met zich meebrengt.

De inhoud van deze Website mag niet door een ander dan de Beheerder worden bewerkt, verspreid of gepubliceerd behalve als de Beheerder daar haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. De Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen zonder haar uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

De Beheerder behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder enige aankondiging de inhoud van deze Website of van de disclaimer te wijzigen. Om die reden vraagt de Beheerder u de Website en de disclaimer regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing op deze Website, inclusief de disclaimer. Indien anderstalige versies van de Website en de disclaimer tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Voor eventuele klachten over de Website kunt u zich richten tot de Beheerder.

Voor meer informatie of vragen?

Neem contact met ons op. 
Contact opnemen